Закон 2628 20.06.2018 – Категория: Уголовное право

Закон України Про Дошкільну Освіту

Закон України "Про професійно- технічну освіту"Закон України "Про професійно- технічну освіту". Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи професійно- технічної освіти, створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках.

Законодавство України про професійно- технічну освіту базується на Конституції України (2. ВР) і складається з Закону України "Про освіту" (1.

Закону та інших нормативно- правових актів. Законодавство України в галузі професійно- технічної освіти обов'язкове для застосування на території України незалежно від форм власності та підпорядкування закладів і установ професійно- технічної освіти.

Верховна Рада України; Закон від № III (Редакція станом на ).. 25 груд. Верховна Рада України; Закон, Бюджет від № VIII. до Закону України "Про дошкільну освіту " у році збільшується. 11 лип. Закон №III от , Про дошкільну освіту. Законодавство Ураїни щодо освіти та науки. Закони, проекти законів та постанови. 21 січ. VIII, Законом України «Про Державний бюджет України на рік» від р. Закон України «Про дошкільну освіту » (п). Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України 'Про освіту', цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України..

Завданням цього Закону є регулювання суспільних відносин в галузі професійно- технічної освіти з метою. Забезпечення громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, права на здобуття професійно- технічної освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації. Задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках. Сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення.

Ст. 4. Дошкільна освіта 1. Дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою часиною системи безперервної освіти України. 2. Дошкільна освіта – цілі. Закон України Про дошкільну освіту ЗУ Про дошкільну освіту від № III 1. Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчал.. Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України 'Про освіту', цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійно- технічної освіти та професійно- технічних навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування. Професійно- технічна освіта є складовою системи освіти України.

Професійно- технічна освіта є комплексом педагогічних та організаційно- управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури. Професійно- технічна освіта здобувається у професійно- технічних навчальних закладах. Професійно- технічне навчання - складова професійно- технічної освіти. Професійно- технічне навчання передбачає формування у громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання певної роботи чи групи робіт, і може здійснюватися у професійно- технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері послуг. Професійно- технічна освіта забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх кваліфікації. Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії. Первинна професійна підготовка - це здобуття професійно- технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо- кваліфікаційного рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності.

Перепідготовка робітників - це професійно- технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну підготовку. Підвищення кваліфікації робітників - це професійно- технічне навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг. Система професійно- технічної освіти складається з професійно- технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, що проводять діяльність у галузі професійно- технічної освіти, навчально- методичних, науково- методичних, наукових, навчально- виробничих, навчально- комерційних, видавничо- поліграфічних, культурно- освітніх, фізкультурно- оздоровчих, обчислювальних та інших підприємств, установ, організацій та органів управління ними, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно- технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України. Професійно- технічна освіта здобувається громадянами України в державних і комунальних професійно- технічних навчальних закладах безоплатно, за рахунок держави, а у державних та комунальних акредитованих вищих професійно- технічних навчальних училищах та центрах професійної освіти - у межах державного замовлення безоплатно, на конкурсній основі.

Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно- технічної освіти нарівні з громадянами України. України. Громадяни, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту у професійно- технічному навчальному закладі або в іншому навчальному закладі. Громадяни, які за станом здоров'я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. До державних органів управління професійно- технічною освітою належать. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері професійно- технічної освіти. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно- технічні навчальні заклади. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації та створені ними органи управління професійно- технічною освітою.

Міжгалузева рада з професійно- технічної освіти. До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері професійно- технічної освіти належать. Організація здійснення державної політики в галузі професійно- технічної освіти. Визначення перспектив та напрямів розвитку професійно- технічної освіти. Розробка проектів законів, державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно- технічних навчальних закладах, визначення державних стандартів професійно- технічної освіти, типових навчальних планів і типових навчальних програм та інших нормативно- правових актів щодо функціонування та розвитку професійно- технічної освіти.

Створення, реорганізація, ліквідація державних професійно- технічних навчальних закладів. Ліцензування та атестація професійно- технічних навчальних закладів на право здійснення освітньої діяльності, ліцензування підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності та підпорядкування на право здійснення професійно- технічного навчання на виробництві. Визначення на основі державного замовлення та потреб ринку праці обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у професійно- технічних навчальних закладах кваліфікованих робітників. Здійснення державного інспектування професійно- технічних навчальних закладів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування щодо рівня професійно- технічної освіти.

Організація та здійснення контролю за дотриманням законів та інших нормативно- правових актів щодо соціального захисту працівників, учнів, слухачів професійно- технічних навчальних закладів. Управління державним майном, що перебуває у користуванні підпорядкованих йому професійно- технічних навчальних закладів у порядку, встановленому законодавством. Організація інформаційного забезпечення та статистичного обліку в галузі професійно- технічної освіти. Організація науково- методичного забезпечення професійно- технічної освіти, впровадження у навчально- виробничий процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового досвіду та інноваційних педагогічних технологій. Визначення нормативів та здійснення матеріально- технічного, фінансового забезпечення підпорядкованих йому професійно- технічних навчальних закладів.

Розробка типових правил прийому до професійно- технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування. Формування стратегічних напрямів розвитку професійно- технічної освіти, забезпечення взаємодії з іншими галузями освіти.

Забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо якості професійно- технічної освіти. Акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері професійно- технічної освіти, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані професійно- технічні навчальні заклади, Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та створених ними органів управління професійно- технічною освітою, установ професійно- технічної освіти, професійно- технічних навчальних закладів, а також для підприємств, організацій, що забезпечують або здійснюють функції з підготовки кваліфікованих робітників, незалежно від форм власності та підпорядкування. До повноважень міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані професійно- технічні навчальні заклади, належать. Організація здійснення державної політики в галузі професійно- технічної освіти у підпорядкованих професійно- технічних навчальних закладах. Визначення перспектив та напрямів розвитку підпорядкованих професійно- технічних навчальних закладів. Створення, реорганізація, ліквідація підпорядкованих професійно- технічних навчальних закладів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Визначення обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників у підпорядкованих професійно- технічних навчальних закладах.

Організація та здійснення контролю за дотриманням законів та інших нормативно- правових актів щодо соціального захисту працівників, учнів, слухачів у підпорядкованих професійно- технічних навчальних закладах. Розпорядження державним майном, що перебуває у користуванні підпорядкованих професійно- технічних навчальних закладів.

Источник: komitet2010.info

Ваш комментарий