Законы украини 2008 04.03.2018 – Категория: Право собственности

Проблемай асосии мо ин аст, ки моро рохбарият бо навбат дар руз хамгагй 3-руз ба хона чавоб медиханд,ки мо мушкилии оилавиамонро дар ин муддати кутох бартараф карда наметавонем. Чи мешуд,ки бо мусоидати Шумо ин мухлатро акалан ба 5 руз расонид то мо мушкилии рузгорамонро дар ин муддат бартараф карда тавонем.

Умедворем кумаки худро аз мо дарег намедоред. Бокй ХУДО ёру мададгоратон бод. Мо аз Худованд орзуи онро дорем, ки хамеша дар корхоятон пешрави хохонам, ин кушишхои кардаи Шумо дар бораи ин миллати точик харгиз мардум фаромуш нахохад кард. Скажите пожалуйста сколько мы ещё будем торчать на чужой земле.

Может хватит Вам и Вашим родственникам покупать и воровать весь Таджикистан. Может заботится о людях,которые из за бедности покинули свою родину. Например я вот получил высшее образование в Таджикистане и по направлению пошёл работать в школу. Я потратил немалые деньги и время конечно и в итоге мне пришлось работать за 60 сомони.

Ну блин издевательство какое то над народом. Миллион раз было бы лучше,если бы я сразу же после окончания средней школы приехал в Россию. Я бы смог и работать и получить достойное образование. И что в итоге будет?? Исчезновение нации а хуже этого нет ничего!!!!! Салому алайкум ва рахматулохи ва баракоту Чаноби оллий мухтарам Призиденти гамхор,мехрубон,Дилсуз,эмомали Рахмонов ман сокина нохияи Рашт Саймудинов Шохмухаммад ман хаминро пешниход кардани хастам,ки Чаноби оллий маоши Муалимро балантар мебардоштед чун ки ман 2-сол мешавад дар Ш-Маскува хастам бовар кунед муалимхои донишмандеро мебини дар бозорхои масква аробакаши мекунанду насли навраси точикистон бесавод мемонад.

Чаноби оллий мухтарам Эмомали Рахмонов ба фикри ман пешрафтани Маъориф ин перафтани давлат хаст,ободии давлад аст. Чаноби оллий худован дар панохаш нигохат бидорад ва хамеша дар болои сари мардуми Точикистон сарпанох бошед. Ассалому алайкум чаноби оли мухтарам Эмомали Рахмон ман сокини н,Б,Гафуров мухтарам призидент мана як марди сокини кадом аник намедонам аз душанбе азман пул гирифтан гаронда надодос намедонам чикор кунам адреси хамуна номаш донер мегуд шерикаш медонад 6мох шудки мана фиреб метиянд шерикаш мирзоев суроб боймурод донерашба ман гуфтамки прокураи генерали метиям мада фаркиш нест гуфт вахтики ман пула додам як хафта гуфта гирифтан мана 6мох гузашт сони манба бачои сум тило придлагат кардан лекин хаминам нест хохиш мекунам агар шумо еринатид дигаро наметонан илтимос мекунам!

Хеч кас ба додам намерасад. Аз ин лихоз аз Шумо Чаноби Оли мухтарам Эмомалии Рахмон умеди калон дорам, ки ба ман ёрии худро мерасонед. Барои донистани хусусияти алокаву муносибатхои миёни одамон амал кунанда донистани омилхои уро ба ин амал хидояткунанда зарур аст, ки ин бидуни омузиши фардияту шахсияти инсон муяссар намешавад. Бинобар хамин хам дар чомеашиноси бештар барои ошкорсозии мухарики рафтори одамон ва соири падидахои ичтимои ба ин масъала руй меоранд.

Аз ин миён мафхуми инсон хусусиятхои умумии ба одамон мансуб бударо инъикос намуда, бидуни тасвири симои мушаххасаш ба у тавсифи уммуми медихад. Мафхуми фард бошад, инсонро хамчун намояндаи алохидаи насли инсон, ки дар худ мачмуи хосиятхои биологию чехраи ичтимоиро нигох медорад, ифода мекунад. Фардият бошад, ин хусусияти такрорнашавандаи инсони алохида аст.

Яъне агар мафхуми инсон асли бошад, пас мафхуми фард барои ифодаи хар кадом намояндаи чудогонаи авлоди инсони истифода мешавад ва сифатхои махсуси ба фард мансубро фардият мегуянд. Вобаста ба робитаи инсон ва чомеа дар силсилаи дарки ифодаи инсон мафхуми дигар яъне шахсиятро низ истифода мебаранд, ки тавассути ин хар фард кушиши ба даст овардани онро ба харч медихад.

Пас мафхуми шахсият дорои чи гунна вижагихо дар силсилаи ифодаи мафхуми инсон аст? Маълуман он шархе, ки дар мо аст шахсиятро акнун мачмуи муносибатхои ичтимоии инсон медонанд. Дар ин таъриф макоми мухити ичтимои таъкид шуда махорату сифатхои ирсии инсон дар шаклгирии шахсият аз назар дур мемонанд. Бинобар хамин хам таърифе, ки Ядов А.

Дар ин таъриф ба хайси чузъхои ташкилдихандаи шахсият ирсияти биологи мухити табии фаркият ва ичтимои махсуб мешаванд. Хар кадоме аз чузъхо ба таври худ дар шаклгирии шахсият сахм мегузоранд, масалан, инсон бидуни мероси биологи буда наметавонад ва онхо хиштхое мебошанд барои бинои хаёти ичтимоии инсон. Вале онхо дар алохидаги низ наметавонанд бинои шахсиро поя гузоранд.

Дар ин миён сахми омили фархангию ичтимои дар ташаккули шахсият назаррас аст. Ин сахми онхо дар чараёни ичтимоикунонии инсон зохир мешавад. Раванди ичтимоикунонии инсон тавассути тачрибаи гурухи сурат мегирад. Танхо баъдан тавассути фаркгузорихояш аз предметхои уро ихотасозанда у кобилияти фарк кардани худ аз соири ходисот пайдо мекунад.

Баъдан дар шаклгирии тасаввури инсон аз шахсияти хеш макоми дарки тасаввуроти ашхоси дигар меафзояд. Ин падидаро муфассал чомеашиноси америкои Ч. Кули, дар вакташ мавриди омузиш карор дода буд. Ба акидаи у атрофиён барои инсон он касанд, ки симои шахсияти уро чилвагар месозанд.

Яъне хар кадом инсон шахсияти худашро тибки тасаввури онхое, ки у бо онхо алока баркарор мекунад, мураттаб месозад. Масалан, агар шахсеро ихотаи ичтимоияш пайваста гузашт аз истеъдоду махорат кунад, пас у ин сифатхоро надошта бошад, кушиш мекунад онро касб кунад.

Вале агар шахси дорои чунин сифатхо пайваста мавриди сарзанишу хатогирии мухити ичтимои карор гирад, пас нохудогохона ин сифатхо ноаён боки мемонад. Дар ин назарияи Кули чихати дигари масъала, яъне андешаи инсон оиди тассавуроти имконии ашхоси дигар оиди рафтору амали у аз мадди назар дур мемонад.

Кули шахсият тавассути таъсири акидаи мухит инкишоф меёбад. Ин чихати таълимоти У. Кулиро баъдан хамватанаш Чорч Мид такмил медихад. Фард дар чараёни муошират худро дар чои афроди дигар гузошта, худро дар оинаи тасаввури шахси дигар мебинад. Яъне мохияти назарияи У. Мид ин дар шахс инкишоф додани махорати худро дар чашми дигарон дидан аст. Агар чунин махорат дар шахс инкишоф ёфта бошад, у имконияти амалу рафтори худро бо дигарон мукоиса карданро пайдо мекунад.

Ба чуз аз омилхои ёдовар шуда дар рохи шиносои аз шахсияти худ макоми падидаи дигари ичтимои, яъне хувият низ хеле бузург аст. Мохияти нотакрории фардиятхо худро мансуб ба ягон объект месозад. Масалан, у метавонад худро тавассути мансубияти фарханги махалли, гурухи ва гайра аз шахсияти дигар фарк кунонаду бо хамин сатхи арзиши худро пеши назари дигарон чилвагар созад. Аз номи шахрванд Сафарова Зебониссо Рачаббековна, сокини нохияи Ёвон, кучаи Гагарин, хонаи 10 хучраи 6.

Максади ба Шумо мурочиат намудани ман аз он аст, ки ман чабрдидаи харакатхои гайриконуни ва муносибати бевичдононаи шахрванд Давлатов Маъруфчон Муродалиевич гаштаам. Соли ум ман бо Давлатов Маъруфчон Муродалиевич акди никох баста, аз ин акди никохамон мо сохиби як фарзанд шудем.

Туллии хамон сол шавхари ман Давлатов Маъруфчон ба шахри Маскав барои мардикори рафт. Солхои авали кориаш муносибати у бо ману фарзандонамон ва кораш хуб буд. Айни хол вай дар шахри Маскав ронанда шуда кор мекунад.

Аммо соли охир шавхарам тамоман таъгир ёфта муносибаташ хам дигар шуд. Аз шахри Маскав баргашт. Манн сабаби дер омаданашро пурсидам у бошад сабабашро ба ман чунин фахмонд, ки бо чунин коре машгул будааст. Чунончи баъд ба ман маълум гардид дар рафти ин ин кор у бо як духтари бероха, ки номаш Гулбарг аст оила барпо намуда сохиби фарзанд шуданиянд. Шавхарам ба ман мегуфт, ки аз сабабе, ки ба хонаи волидонаш чизу чора харидори намудааст у доллари ИМА карздор мебошад ва барои баргардонидани карзаш мачбур аст, ки ба ш.

Маскав барои мардикори равад. Ногахон пас аз як хафта нохушие ба сарамон омад, ки рузи Пас аз як рузи вафоти духтарам модарам аз хушдоманам хохиш намуд, ки духтарам сахт тарсидааст пас аз се руз бурда табобат намоям. Хушдоманам дар чавоб чунин гуфтанд бурдани бошед хозир гирифта баред серузагиро нигох накунед ва духтаратонро наоред ба хонаи ман.

Кадом вакте, ки аз зиёрати хонаи Худо омаданамро фахмидед баъд гирифта биёред. Аз хамон рузи омадагиям то холл дар хонаи падарам мебошам.

Писарчахоямро не падару не бобою не бибиаш дидаанд, дар муддати яксолу ду мох. Баъди таваллуди писарчахоям мохи октябри хамон сол ба суди нохияамон ариза супоридам барои чудо шудан аз шавхараму бечо нокарда гирифтани амволи арусиям. Аризаамро ягон касс дида набаромад. Пас аз хафт мохи супоридани аризаам боз ба суди нохия рафта огох намудам, ки аризаи маро дида бароянд. Онхо бошанд хотири падари шавхарамро дида ягон чора наандешиданд, чунки падари шавхарам дар хамон суд ба вазифаи адвокат кор мекунад.

Магар ин аз руи вичдон аст,модоме, ки мегуянд дар назди конун хама баробархукуканд хамин аст баробархукукии мо шахрвандон.

Онхо бо падари шавхарам мегуянд, ки келинатон ариза супорида аз писаратон чудо шуданиаст биё чораашро бинем, ки падари шавхарам дар чавоб мегуяд манн вакт надорам худатон бинед. Боз хамон падари шавхарам хамаро маслихат медихаду кори хамаро хал мекунад акалан як бор кори келинашро намебинад. Баъд суд маро фарёд карда чунин гуфт: Адвокат ба манн гуфт, ки ариза навишта биёрам ман бошам дар чавоб чунин гуфтам ариза навиштаги хастам баъд у гуфт кани биёр ман дар дасти Садиров супоридаги, ки у гуфт ман вай аризаро намедонам барои ман як аризаи дигар биёр баъд коратро хал мекунам ман рози шудаму аризаи нав овардам супоридам.

Аризаро Алишер гирифта дигархел ба хости дили падари шавхарам навиштааст, манн аризаро дидаму гуфтам ин аризаи манн нест аризаи худи маро биёред. Вай дар чавоб гуфт анна хамин аст аризаи ту баъд ман гуфтам барои чи аризаи маро ба хости дили худам намебинеду ба хости дили падари шавхарам мебинед онхо гуфтанд, ки аризаат гумм шудааст баъд манн гуфтам ин чихел суд, ки ариза аз даруни суд гумм мешудаасту шумо бошед бехабар мемондаед. Падари шавхарам бошад пинхони аз ман бо хамкоронаш маслихат карда корро гоибона хал мекунем мегуяд.

Ба манн ин хабар омада расид, ки корамро гоибона хал карданиянд. Манн боз ба суд рафта гуфтам, ки не кори маро мисли кори дигарон бе гоибона хал кунед, адвокат ба манн гуфт охир падари шавхарат мегуяд мо чикор кунем. Агар хамин кори маро гоибона хал мекунед манн ба дигар чо арз мекунам.

Адвокат ба манн гуфт, ки рав дар хамон хонаи арусият маскун шав манн гуфтам не ба манн хам мисли зани дуюмаш хона харида дихад, ки модарам гуфтанд рози шав рав дар хамон хона зиндаги кун охиста-охиста хамаш хуб мешавад баъд рози шудам.

Вакте ба суд рафта розигии худро гуфтам онхо ба манн гуфтанд, падари шавхарат дар инчо маскунро шаш моха навиштааст аз шаш мох зиёд не, ки манн гуфтам падари шавхарам дар хамин вазифа кор карда барои наберахои худ хона нахарад майлаш ман ба дигар чой арз мекунам шумо хафа нашавед. Баъд гуфтанд, ки ту чи мехохи манн гуфтам хона мехохам амволи хона мехохам ва барои фарзандонам алимент мехохам.

Падари шавхарам дар хамин вазифа, ки кор мекунад медонад писарашро аз хисоби хона баровардааст ва ба у гуфтааст, ки то худам нагуям набиё ба хамкоронаш гуфтааст, ки писарам гумм шудааст дар ш. Баъд манн гуфтам, ки дуруг аст писараш дар ш. Маскав ронанда шуда кор мекунад гумм нашудааст. Ба падари шавхарам гуфтам таго писаратонро кофта биёред хона хараду амволи арусиямро хам биёрад.

Падараш дар чавоб гуфт: Маъруф нест гумм шудааст аз кучо меёбам уро.

Ваш комментарий