Кримонально виконавче законодавство 11.03.2018 – Категория: Долговое право

Під кримінально-виконавчим законодавством у широкому значенні розуміється система нормативно-правових актів, що містять норми кримінально-виконавчого права. Це нормативно-правові акти органів влади і управління (джерела), які регулюють весь комплекс суспільних відносин, що виникають з приводу та у процесі виконання й відбування кримінальних покарань та застосування до засуджених засобів виправлення і ресоціалізації.
Базовим джерелом і юридичною основою розвитку законодавства, у тому числі і кримінально-виконавчого, є Конституція України. Наприклад, ст. 92 Конституції України встановлює, що виключно законами України визначаються організація й діяльність органів і установ виконання покарань, тільки законом оголошується амністія. Згідно із ст. Конституції України до компетенції Президента України відноситься здійснення помилування. Більшість прав, свобод та обов'язків людини й громадянина, які передбачені розділом II Конституції України, повною мірою поширюються і на засуджених. Зокрема, ч. З ст. 63 Конституції України встановлює, що засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду. На підставі, наприклад, ст. 64 Конституції України у р. Конституційний Суд України визнав неконституційними норми Закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо обмеження виборчого права для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, на час перебування в цих місцях.
Основним законом, що регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань, є Кримінально-виконавчий кодекс України, який був прийнятий Верховною Радою України 11 липня р. та набув чинності з 1 січня р.
До прийняття КВК в Україні діяв Виправно-трудовий кодекс, який був прийнятий 23 грудня р. і набрав чинності з 1 червня р. Тривалий час (до р.) цей кодекс регулював порядок і умови виконання та відбування тільки двох видів кримінальних покарань: позбавлення волі та виправних робіт. Порядок і умови виконання та відбування інших видів кримінальних покарань регулювалися низкою інших підза-конних нормативно-правових актів. КВК України регулює порядок і умови виконання та відбування усіх видів кримінальних покарань, які
14

передбачені у ст. 51 нового КК України. Крім цього, КВК України містить низку нових положень, яких не було у Виправно-трудовому кодексі, по-новому чи більш детально регулює окремі питання виконання та відбування кримінальних покарань.
КВК України складається із Загальної частини, Особливої частини та Прикінцевих положень. Загальна та Особлива частини поділені на п'ять розділів, які складаються з 26 глав, що містять статей. Розділ перший містить норми, які визначають загальні положення кримінально-виконавчого законодавства, правовий статус засуджених, систему органів і установ виконання покарань, регулює питання нагляду й контролю за виконанням покарань і участі громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених. Розділ другий регулює питання виконання покарань, не пов'язаних із позбавленням волі, розділ третій — виконання покарання у виді позбавлення волі, розділ четвертий — виконання покарання у виді довічного позбавлення волі. Розділ п'ятий присвячений питанням звільнення від відбування покарання, допомоги особам, які звільнені від відбування покарання, контролю і нагляду за ними. Прикінцеві положення регулюють питання введення в дію КВК України.
До інших законів, які містять норми кримінально-виконавчого права, слід віднести:
- Закон України від 2 березня р. «Про загальну структуру і чи
сельність кримінально-виконавчої системи України»;
— Закон України від 23 червня р. «Про Державну кримінально-
виконавчу службу України»;
— Закон України від 1 жовтня р. «Про застосування амністії в
Україні»;
— Закон України від 1 грудня р. «Про адміністративний нагляд
за особами, звільненими з місць позбавлення волі»;
— Закон України від 10 липня р. «Про соціальну адаптацію осіб,
які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на
певний строк»;
- Закон України від ЗО липня р. «Про попереднє ув'язнення» та ін.
Низка норм кримінально-виконавчого права міститься і в Указах
Президента України. Зокрема, на підставі Указів Президента України від 22 квітня р. №/98, від 12 березня р. №/99, від 12 червня р. №/ був створений Державний департамент України з питань виконання покарань та визначено його спеціальний статус як центрального органу виконавчої влади, який безпосередньо реалізовує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. Указом Президента України від 31 липня р. №/98 було затверджене Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань, Указом Президента України від 19 липня р. №/ затверджене Положення про здійснення помилування, Указом Президента від 5 квітня р. №/94 було затверджене По-
15

ложення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України тощо.
Окремі питання діяльності кримінально-виконавчої системи регулюються також і постановами Кабінету Міністрів України. Наприклад, постановою від 20 червня р. № затверджена Програма зміцнення матеріальної бази органів та установ кримінально-виконавчої системи на роки, постановою від 15 лютого р. № затверджена Програма подальшого реформування та державної підтримки кримінально-виконавчої системи на роки, постановою від 1 квітня р. № затверджені Положення про спостережні комісії та Положення про піклувальні ради при спеціальних виховних установах, постановою від 1 березня р. № визначена структура центрального апарату Державного департаменту України з питань виконання покарань та гранична чисельність працівників центрального апарату тощо.
Більш детальна регламентація порядку й умов виконання та відбування кримінальних покарань, інших питань діяльності кримінально-виконавчої системи відображена у низці відомчих нормативно-правових актів. Умовно їх можна розділити на три групи:
1) нормативно-правові акти Державного департаменту України з питань виконання покарань.
До них, в першу чергу, слід віднести Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, які затверджені наказом від 25 грудня р. № Вони, базуючись і розвиваючи положення Кримінально-виконавчого кодексу України, більш чітко регламентують умови виконання кримінальних покарань в установах виконання покарань; порядок прийняття засуджених до установ виконання покарань; придбання засудженими продуктів харчування, предметів першої потреби, отримання ними посилок, передач, бандеролей; листування засуджених, направлення грошових переказів, побачення з родичами та іншими особами, зустрічі з адвокатами; питання праці, організації соціально-виховної роботи, матеріально-побутового забезпечення та медичного обслуговування засуджених; особливості зміни умов тримання засуджених до позбавлення волі; застосування до засуджених заходів заохочення та стягнення, фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї. Правила встановлюють також особливості тримання засуджених до арешту та довічного позбавлення волі, регулюють питання обладнання установ виконання покарань тощо.
Також до цієї групи слід віднести:
- Правила тримання осіб, взятих під варту, і засуджених у слідчих
ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання по
карань та Правила поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих під вар
ту, і засуджених, які затверджені наказом від 20 вересня р. №;
- Положення про відділення соціально-психологічної служби уста
нови виконання покарань, Положення про методично-виховну раду
16

установи виконання покарань, Положення про відділення карантину діагностики та розподілу засуджених установи виконання покарань, Положення про психологічну службу установи виконання покарань, які затверджені наказом від 17 березня р.;
- Положення про дільницю слідчого ізолятора на території виправ
ної колонії, яке затверджене наказом від 21 травня р. №73;
— Положення про педагогічну раду виховної колонії та Типове по
ложення про батьківський комітет при виховній колонії, які затверджені
наказом від 28 січня р. №20;
- Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд у
кримінально-виконавчій системі, Положення про державну санітарно-
епідеміологічну службу Державного департаменту України з питань ви
конання покарань, які затверджені наказом від 1 грудня р. №;
— Інструкцію про порядок розподілу, направлення та переведення
для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Поло
ження про комісію з питань розподілу, направлення та переведення для
відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положен
ня про Апеляційну комісію з питань розподілу, направлення та переве
дення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі,
які затверджені наказом від 16 грудня р. №;
- Інструкцію про порядок подання матеріалів за клопотаннями
про помилування засуджених та виконання указів Президента Ук
раїни з питання помилування, яка затверджена наказом від 12 черв
ня р.;
— Інструкцію про порядок інформування органами й установами
виконання покарань стосовно взятих під варту і засуджених іноземців,
яка затверджена наказом від 27 травня р. №;
— Інструкцію про умови тримання і порядок примусового годуван
ня в установах кримінально-виконавчої системи осіб, які відмовляються
від уживання їжі, яка затверджена наказом від 16 червня р. № ;

- Інструкцію про роботу лікувально-трудових профілакторіїв Дер
жавного департаменту України з питань виконання покарань, яка за
тверджена наказом від 17 квітня р. №24;
- Інструкцію з організації перегляду кореспонденції осіб, які утри
муються в установах кримінально-виконавчої системи, яка затвердже
на наказом від ЗО серпня р. №;
— Інструкцію про порядок розгляду звернень громадян, їх особис
того прийому в органах і установах виконання покарань, яка затверд
жена наказом від 4 травня р. № , та ін.
2) спільні нормативно-правові акти Державного департаменту України з питань виконання покарань та інших відомств. Це, наприклад:
- Інструкція про порядок виконання покарань, не пов'язаних з поз
бавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до та-
17ких покарань, яка затверджена наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня р. №/ і яка регулює виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, громадських робіт, виправних робіт, порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
— Інструкція про організацію здійснення адміністративного нагля
ду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, яка затверджена
наказом Міністерства внутрішніх справ України та Державного депар
таменту України з питань виконання покарань від 4 листопада р.;
- Положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної середньої освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту України з питань виконання покарань від 1 березня р. №/55;
— Положення про навчальний центр при установі виконання пока
рань, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України та
Державного департаменту України з питань виконання покарань від 12
березня р. №/32;
— наказ Державного департаменту України з питань виконання по
карань та Міністерства охорони здоров'я України від 18 січня р.
№3/6 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань медико-
санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та
установах виконання покарань Державного департаменту України з
питань виконання покарань», яким затверджені Порядок медико-
санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та
установах виконання покарань, Інструкцію з проведення диспансери
зації хворих, які перебувають в установах виконання покарань, Типові
правила внутрішнього розпорядку для хворих, які перебувають в лікарні,
Перелік захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про
звільнення засуджених від дальшого відбування покарання, Положен
ня про лікарсько-трудову комісію та низка інших нормативно-право
вих актів щодо санітарно-протиепідемічного і лікувально-профілактич
ного забезпечення осіб, узятих під варту, та засуджених;
— наказ Державного департаменту України з питань виконання по
карань, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства праці та
соціальної політики України від 12 грудня р. №// «Про
порядок взаємодії органів і установ виконання покарань, територіаль
них органів внутрішніх справ та центрів зайнятості населення щодо
надання особам, які звільнені від відбування покарання, допомоги в
трудовому і побутовому працевлаштуванні, соціальній адаптації» та ін.
18

3) нормативно-правові акти інших відомств. Це, наприклад:
— Інструкція про порядок і умови відбування арешту засудженими
військовослужбовцями, яка затверджена наказом Міністра оборони
України від 26 лютого р. №81;
— Інструкція про проведення виконавчих дій, яка затверджена на
казом Міністра юстиції України від 15 грудня р. №74/5 і яка регу
лює порядок виконання таких видів кримінальних покарань, як штраф
та конфіскація майна, та ін.
Стаття 2 КВК України встановлює також, що кримінально-виконавче законодавство України складається також і з чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Уданому випадку згідно із Законом України «Про міжнародні договори України» йдеться про будь-який міжнародний договір (міждержавний, міжурядовий, міжвідомчий) незалежно від форми й найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол), але він повинен бути укладений і належним чином ратифікований. Стаття 9 Закону вказує, що ратифікації підлягають міжнародні договори, які стосуються прав, свобод та обов'язків людини й громадянина. З цього, безумовно, випливає, що всі міжнародні договори стосовно поводження з засудженими (як з громадянами України, так і з громадянами інших держав чи осіб без громадянства) повинні бути ратифіковані.
Стаття 19 Закону встановлює, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, визначеному для норм національного законодавства. Якщо ж міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Кримінально-виконавче законодавство України» з дисципліни «Кримінально-виконавче право України»Источник: komitet2010.info

Ваш комментарий